REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jaksprawdzacauta.pl.

2. Administratorem serwisu jest firma WISELANE PIOTR SOKOLIŃSKI z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Wojska Polskiego 58/47, 41-300 Dąbrowa Górnicza, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6292493951, REGON 383500674.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest Usługodawca.

4. Informacje na temat ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies przez Usługodawcę zostały umieszczone w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja regulaminu następuje z chwilą złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia następuje na zasadach opisanych w §4 niniejszego Regulaminu.

6. Wszystkie elementy tworzące Serwis Internetowy takie jak: baza danych, konstrukcja, oprogramowanie, elementy graficzne i wszelkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych udostępniane w ramach Serwisu pozostają pod ochroną prawa powszechnie obowiązującego, a Usługodawca nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników Klientowi i żadnej osobie trzeciej.

7. Usługodawca w ramach Serwisu internetowego świadczy Usługi na rzecz Klientów, w szczególności polegające na ocenie stanu technicznego pojazdów mechanicznych.

8. Momentem zawarcia Umowy świadczenia Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest moment otrzymania przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

§2 DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

a. Usługodawca-  WISELANE PIOTR SOKOLIŃSKI z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Wojska Polskiego 58/47, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292493951, REGON 383500674.

b. Usługa- usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na oględzinach pojazdów mechanicznych.

c. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług i produktów Usługodawcy. Klient ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym złożyć zamówienie i zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi. Klient będący osobą fizyczną może posiadać status Konsumenta. 

d. Pojazd- samochód osobowy lub samochód ciężarowy o DCM 3.5T, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.128 z późn. zm.).

e. Serwis Internetowy- serwis internetowy działający pod adresem URL: www.jaksprawdzacauta.pl prowadzony przez Usługodawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą korzystać z oferowanych Usług.

f. Cena- wynagrodzenie Usługodawcy za wykonanie Usługi na rzecz Klienta.

g. Cennik- zestawienie kwot udostępnionych w Serwisie Internetowym stanowiących wynagrodzenie za poszczególne Usługi świadczone przez Usługodawcę. Aktualny cennik wraz z dostępnymi pakietami znajduje się w Serwisie Internetowym Usługodawcy pod adresem URL: www.jaksprawdzacauta.pl/sprawdzenie-auta-przed-kupnem/

h. Raport mailowy – krótkie podsumowanie najważniejszych informacji na temat stanu samochodu mogące zawierać subiektywną opinię Usługodawcy przesyłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. Raport mailowy jest udostępniany Klientowi na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.

i. Pełny Raport PDF – szczegółowy opis zawierający informacje na temat stanu samochodu oraz subiektywną opinię Usługodawcy przesyłany w formie pliku PDF drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. Pełny Raport PDF jest udostępniany Klientowi na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.

j. Komunikator Internetowy – program lub aplikacja pozwalająca na przesyłanie wiadomości tekstowych, głosowych oraz przesyłanie plików i multimediów pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

§3 DANE KONTAKTOWE

1. Adres Usługodawcy: 41-300, Dąbrowa Górnicza, ul. Wojska Polskiego 58/47.

2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@jaksprawdzacauta.pl

3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 515726021.

4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 21 2530 0008 2048 1056 7924 0001.

5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-21.00.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. W celu skorzystania z Usług Usługodawcy należy przesłać wiadomość zawierającą adres URL ogłoszenia Pojazdu, dane personalne Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@jaksprawdzacauta.pl, za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu +48 515726021 lub innych Komunikatorów Internetowych. Złożenie zamówienia może nastąpić również w formie telefonicznej pod numerem telefonu +48 515726021.

2. Usługodawca potwierdzi Klientowi przyjęcie Zamówienia poprzez odpowiedź na adres e-mail Klienta, na wiadomości SMS, lub za pomocą innych Komunikatorów Internetowych. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może nastąpić również w formie telefonicznej.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym Pojazd w celu poinformowania o chęci skorzystania z Usługi Usługodawcy polegającej na ocenie Pojazdu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się Klienta ze Sprzedającym Pojazd, Klient powinien o tym poinformować Usługodawcę przed złożeniem zamówienia.

3. Moment otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie Usług z Usługodawcą. 

4. Zamówienia przyjmowane są do realizacji od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 21:00. 

§5 ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi oceny Pojazdu, Usługodawca podejmuje próbę kontaktu ze Sprzedającym wskazany Pojazd w celu uzgodnienia terminu oględzin pojazdu. Klient zostanie poinformowany o ustalonym terminie wykonania Usługi lub braku możliwości skontaktowania się ze Sprzedającym poprzez adres e-mail, wiadomość SMS, telefonicznie lub za pomocą innych Komunikatorów Internetowych. 

2. Usługodawca podejmie starania w celu wykonania Usługi w terminie uzgodnionym z Klientem. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności w przypadku kiedy termin oględzin zostanie zmieniony z winy Sprzedającego, termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

3. Usługodawca wykonuje oględziny Pojazdu w dwóch formach: zdalnie bez obecności Klienta na miejscu oraz z uczestnictwem Klienta w oględzinach. Wybór formy wykonania oględzin Pojazdu powinien nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta i może zostać zmieniony po uzgodnieniu z Usługodawcą.

4. Podczas wykonywania Usługi oceny Pojazdu zdalnie bez obecności Klienta na miejscu, Usługodawca wykonuje poszczególne czynności z wybranego pakietu wraz z dokumentacją fotograficzną. Do 12 godzin po zakończeniu oględzin, Usługodawca kontaktuje się z Klientem na wskazany numer telefonu w celu przekazania opinii na temat stanu Pojazdu. Dokumentacja zdjęciowa wraz z Raportem mailowym jest przesyłana za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail lub innego Komunikatora Internetowego do 24 godzin po zakończeniu oględzin. Wraz z przesłaniem tych informacji, Usługę uznaje się za wykonaną. Dokumentacja zdjęciowa oraz Raport mailowy jest przechowywany w systemie informatycznym Usługodawcy przez okres 30 dni po wykonaniu Usługi.

5. Podczas wykonywania Usługi oceny Pojazdu z obecnością Klienta na miejscu przy oględzinach, Usługodawca wykonuje poszczególne czynności z wybranego Pakietu. Podczas wykonywania czynności z wybranego Pakietu ewentualne uwagi oraz zastrzeżenia są przekazywane Klientowi ustnie na bieżąco przez Usługodawcę, a Usługę uznaje się za wykonaną po zakończeniu oględzin. Klient ma możliwość obserwacji czynności wykonywanych przez Usługodawcę oraz zadawania pytań dotyczących Pojazdu. W przypadku oględzin z obecnością Klienta na miejscu nie jest wykonywana i przesyłana dokumentacja fotograficzna, Raport mailowy z oględzin Pojazdu oraz Pełny Raport PDF.

6. Klient ma możliwość zamówienia dodatkowego pełnego raportu w formie pliku PDF z przeprowadzonych oględzin. Cena Pełnego Raportu PDF znajduje się w Serwisie Internetowym Usługodawcy. Wykonanie pełnego raportu PDF jest możliwe tylko w przypadku, gdy wykonywana Usługa oceny Pojazdu została przeprowadzona bez obecności Klienta. 

7. W trakcie oględzin nie są demontowane żadne elementy Pojazdu, w tym osłony podwozia oraz silnika, co może znacząco wpływać na końcową ocenę Pojazdu.

8. Jazda testowa ocenianym Pojazdem jest wykonywana za zgodą Sprzedającego Pojazd jedynie w przypadku, gdy dany Pojazd jest dopuszczony do ruchu na terenie Polski, posiada aktualne ubezpieczenie OC, aktualne badanie techniczne, oryginalne tablice rejestracyjne oraz jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pojazd nie spełnia wyżej wymienionych warunków do przeprowadzenia jazdy testowej, jazda testowa nie jest wykonywana lub jest wykonywana na fotelu pasażera. Jazda testowa jest wykonywana przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Usługodawca może odmówić wykonania jazdy testowej w przypadku gdy oceniany Pojazd jest w rażąco złym stanie technicznym lub posiada ogumienie niedostosowane do aktualnych warunków pogodowych, w szczególności w okresie zimowym. 

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi w przypadku gdy Sprzedający uniemożliwi lub będzie utrudniał wykonanie pełnego zakresu czynności Usługi. Poszczególne czynności z wybranego Pakietu będą wykonywane tylko za zgodą Sprzedającego, w szczególności mowa o podłączeniu zewnętrznego testera diagnostycznego, czy przeprowadzeniu jazdy testowej.

10. W przypadku wykonywania oceny Pojazdu podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności intensywnych opadów deszczu i śniegu, wykonanie poszczególnych czynności z wybranego Pakietu może być niemożliwe lub ograniczone. Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą znacząco wpływać na końcową ocenę Pojazdu. 

§6 PŁATNOŚCI

1. Płatność za Usługę jest pobierana w formie przedpłaty na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy znajdujący się na przesłanej fakturze VAT. Usługodawca wysyła fakturę VAT drogą elektroniczną w formie PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail po złożeniu zamówienia oraz ustaleniu terminu oględzin Pojazdu. Klient jest zobowiązany do opłacenia faktury VAT nie później niż przed terminem wykonania oględzin Pojazdu. 

2. Podczas wykonywania Usługi oceny Pojazdu z obecnością Klienta na miejscu płatność za Usługę może być wykonana w formie gotówkowej po zakończeniu oceny Pojazdu lub za pośrednictwem rachunku bankowego na zasadach opisanych w punkcie 1 niniejszego paragrafu. W przypadku wyboru formy gotówkowej, faktura VAT zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail.

3. Aktualne ceny poszczególnych Usług określone są w Serwisie Internetowym Usługodawcy pod adresem URL: www.jaksprawdzacauta.pl/sprawdzenie-auta-przed-kupnem/. 

4. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. 

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dokonuje oceny Pojazdu z najwyższą starannością bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu. Usługodawca przekazuje Klientowi subiektywną opinię o stanie technicznym Pojazdu, nie może być jednak ona traktowana jako wytyczna dla Kupującego 

Pojazd, ani też jako zachęta do kupna, lub odmowy zakupu ocenianego Pojazdu. Ostateczną decyzję o zakupie danego Pojazdu podejmuje Klient. Ryzyko konsekwencji zakupu Pojazdu ponosi wyłącznie Klient. 

2. Usługodawca zastrzega, że nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących Pojazdu będącego przedmiotem oceny stanu technicznego, a opinia nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń Klienta wobec Usługodawcy.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu po wykonaniu przez niego Usługi.

4.  Usługodawca nie odpowiada za niezgodne z prawem działanie Sprzedającego Pojazd, a w szczególności za zatajenie wad Pojazdu.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Usługodawcę ograniczona jest do ceny danej usługi obowiązującej w czasie wystąpienia ewentualnej szkody.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Dla skuteczności odstąpienia od umowy pismo  z oświadczeniem powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Usługodawcy lub przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@jaksprawdzacauta.pl.

2. Po odstąpieniu przez Klienta od umowy, Usługodawca zwraca Klientowi w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy, z którego otrzymał płatność za Usługę.

3. Klient składając zamówienie na wykonanie Usługi wyraża zgodę na przystąpienie przez Usługodawcę do świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy począwszy od chwili wykonania Usługi. W razie odstąpienia od umowy po wykonaniu Usługi, Klient może zostać obciążony opłatami za już wykonane Usługi.

4. W przypadku wykonania Usługi przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

§8 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Ilustracje, grafiki oraz informacje zamieszczone w Serwisie Internetowym Usługodawcy nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, a także w innych powszechnie dostępnych materiałach, w szczególności naruszających dobre obyczaje i/lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Osoby trzecie mogą wykorzystywać dokumentację fotograficzną, Raport Mailowy oraz Pełny Raport PDF o stanie auta tylko za zgodą Usługodawcy.

§9 REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z formularza reklamacji (Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu) w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę.

2. Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Usługi.

3. Zgłoszenia reklamacyjne powinny być składane w formie pisemnej (listem poleconym) na adres siedziby Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@jaksprawdzacauta.pl.

4. Formularz Reklamacyjny wymaga podania:

a. Danych Klienta umożliwiających jego identyfikację,

b. Numer faktury VAT

c. Występujące wady co do wskazanej Usługi oraz okoliczności uzasadniających reklamację,

d. Oczekiwań Klienta związanych ze złożoną reklamacją.

4. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy w przypadku reklamacji jest ograniczona do ceny danej usługi obowiązującej w czasie wykonywania Usługi.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Usługodawcę.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące działalności Usługodawcy wysyłane pocztą oraz pocztą elektroniczną stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i przeznaczone są wyłącznie dla wskazanego w niej adresata. Udostępnianie, ujawnianie, kopiowanie, zarówno w całości, jak i w części treści korespondencji lub jej załączników jest zabronione.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Usługodawca opublikuje zmieniony Regulamin za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

ZAŁĄCZNIK NR. 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO

DANE OSOBOWE

1. Usługodawca zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Serwisu Internetowego. Ponadto Usługodawca może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

3. Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu Internetowego. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Usługodawcę.

POLITYKA COOKIES SERWISU INTERNETOWEGO

1. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

2. Stosowane przez Usługodawcę pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkowników i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików „cookies”:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Serwisu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Serwisu Internetowego.

4. Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies” w następujących celach:

a. konfiguracji Serwisu Internetowego;

b. weryfikacji i rozwoju oferty;

c. tworzenia statystyk;

d. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

e. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych oraz w celu dokładniejszego dopasowania przekazu reklamowego z uwzględnieniem lokalizacji zachowań użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

f. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388;

g. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn.com, którego administratorem jest LinkedIn Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy;

h. popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514;

i. popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą pod adresem: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone, Polityka ochrony prywatności YouTube jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/;

5. Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików „cookies”.

6. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klient lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/.

8. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:

a. Internet Explorer;

b. Chrome;

c. Safari;

d. Firefox;

e. Opera;

f. Android;

g. Safari (iOS);

h. Windows Phone

i. Blackberry.

10. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

na stronie internetowej Serwisu Internetowego.

ZAŁĄCZNIK NR. 2

FORMULARZ REKLAMACJI

Miejscowość, data

……………………..

Dane Klienta:

Imię i nazwisko

……………………..

Adres 

……………………..

……………………..

Adres e-mail

……………………..

Numer faktury VAT

……………………..

WISELANE PIOTR SOKOLIŃSKI

UL. WOJSKA POLSKIEGO 58/47

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

NIP: 629-249-39-51

Informuję, że zgłaszam zastrzeżenia do Usługi wykonanej w dniu  …………………. r. przez Usługodawcę, polegającej na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa, opis wykonanej Usługi)

W obrębie powyższego zamówienia zgłaszam następujące zastrzeżenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie wnoszę o:

……………………..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Klienta

………………….

ZAŁĄCZNIK NR. 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data

……………………..

Dane Klienta:

Imię i nazwisko

……………………..

Adres 

……………………..

……………………..

Adres e-mail

……………………..

Numer faktury VAT

……………………..

WISELANE PIOTR SOKOLIŃSKI

UL. WOJSKA POLSKIEGO 58/47

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

NIP: 629-249-39-51

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja………………………. niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy o świadczenie następujących Usług/i:

1/……………………………………………………………………………………………….

2/……………………………………………………………………………………………….

3/……………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia Usług/i: r…………………………..

Proszę o zwrot Ceny w/w usług/ na ten sam nr rachunku z którego była realizowana płatność.

Podpis Klienta

…………………

Data publikacji Regulaminu: 15.05.2023r.